Latest Highlight

အမွန္တရားဖ်က္ဆီးခံေနရေသာလူသားတစ္ရပ္

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၄၈-ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္ ကုိလုိနီလက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ယေန႔ ၂၀၁၂ -ခုႏွစ္ တြင္ ႏွစ္ေပါင္း (၆၄)ႏွစ္တုိင္တုိ္င္ ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီေခတ္၊ ေတာ္ လွန္ေရးေကာင္စီ၊ မဆလ၊ န၀တ၊ နအဖႏွင့္ ယေန႔ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလဆုိၿပီး ေခတ္ အ မ်ိဳး မ်ိဳးေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ေရးတုုိက္ပြဲတြင္ လူမ်ိဳးစုံ၊ ဘာသာစုံမွ ပုဂၢဳိလ္မ်ား အသက္စေတးကာ လြတ္လပ္ေရးကုိ အရယူခဲ့ သည္။  ကမာၻ႕ႏုိင္ငံ အမ်ားစုသည္ ကုိလုိနီလက္ေအာက္ခံဘ၀မွ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက္ ၄င္းတုိ႔၏ ႏုိင္ငံ မ်ား  အေႏွးႏွင္႔အျမန္ဆုိသလုိ တုိးတက္ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ္လည္းဲ ႏွစ္ေပါင္း(၆၄)ႏွစ္တုိင္ ရွည္လ်ားေသာ သက္ တမ္းရွိ ျမန္မာႏုိင္ ငံသည္ ေခတ္မွီ ႏုိင္ငံေတာ္ပန္းတုိင္သုိ႔ေရာက္ရွိရန္ ကမာၻ႕ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေနာက္ဆုံးတြင္ ကပ္၍ တာထြက္လ်က္ရွိေနပါသည္။

ဤကဲ့သုိ႔ အေျခအေနမ်ိဳးေရာက္ရွိေစရန္ အဓိက အေျခခံအေၾကာင္းတရားသည္ ဗမာၾကီးစုိးေရး၀ါဒကုိ ေခတ္ အ ဆက္ဆက္ အာဏာရွင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကုိင္စြဲထားျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရး ခၽြတ္ၿခံဳက်ၿပီး ကမၻာ့အဆင္းရဲဲဆုံး ႏုိင္ငံအျဖစ္ ေက်ညာျခင္းကုိ ခံခဲ့ရပါသည္။ အက်ိဳးဆက္ အားျဖင့္ တုိင္းရင္းသားအားလုံး ဒုတိယံမိ ကုိလုိနီေခတ္သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ရွည္ၾကာစြာ ျပည္တြင္းစစ္မီးမ်ားျဖင့္ သံသရာ ၀ဲဂယက္ထဲတြင္ လည္ၿမဲလည္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ဤကုိလုိနီေခတ္တြင္ သားေကာင္ျဖစ္ေနရသူမ်ား ကခ်င္၊က၇င္၊ခ်င္း၊မြန္ အစရွိေသာ တုိင္းရင္း သားမ်ား နည္းတူ အဆုိးရြားဆုံး ခံေနရ သူမ်ားမွာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားဟုေခၚေသာ တုိင္းရင္းသားႏွင့္ႏုိင္ငံသား အခြင့္ အေရးျ ငင္းပယ္ခံေနရေသာ လူသားတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။၁၈၂၄- ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ်နယ္ ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ တုိ႕ရခုိင္ေဒသကုိ သိမ္းယူခ်ိန္တြင္ ရခုိင္ျပည္၏ လူဦးေရသည္ ရခုိင္(၆၀၀၀၀)၊ မြတ္စလင္(၃၀၀၀၀) ႏွင့္ အျခား(၁၀၀၀၀)ဟု ၿဗိတိသွ်တပ္မွဴး ေရာဘတ္ဆန္၏ ၁၈၂၅-ခုႏွစ္ ဇူလုိင္(၂၁)ရက္ေန႔ ရႏၱပုိစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိေသာ အစီရင္ခံစာေနာက္ပုိင္းတြင္ သမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရသိရပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ရခုိင္ျပည္၌ ရခုိင္လူမ်ိဳးဦးေရသည္ (၃)သန္းခြဲ ၊ တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ (၅)သန္း အထိရွိေနေသာ္လည္း ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ဦးေရ တစ္သန္းမျပည့္ေသးပါ ။ ကိန္းဂဏန္းအားျဖင့္ ရခုိင္ႏွင့္ မြတ္စလင္ ရိုဟင္ဂ်ာအခ်ိဳးအ ဆ သည္ (၂ း ၁) ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာလူဦးေရ (၂)သန္းခြဲအထိရွိႏုိင္သည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း အျခား ရုိဟင္ဂ်ာလူဦးေရသည္ အဘယ္သုိ ့ေရာက္ရွိေနပါသနည္း။

ရခုိင္မင္းႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ေအဒီ-၁၄၃၀-ခုႏွစ္ နရမိတ္လွ(မင္းေစာမြန္)ဘုရင္လက္ထက္ကတည္းက မြတ္စ လင္မ္ နန္းရင္း၀န္မ်ား မင္းမႈ ထမ္းမ်ား၊ စစ္သူၾကီး၀လိဒ္ခန္း ႏွင့္ စစ္သူၾကီး ဆီဒိက္ခန္း ေနာက္လုိက္ (၄)ေသာင္းေက်ာ္ေသာ ရဲမက္မ်ား ရွိေနခဲ့ပါသည္။ ၁၇၈၄-ခုႏွစ္ အင္း၀ဘုရင္ဘုိးေတာ္ဘုရား ရခုိင္မင္းေနျပည္ေတာ္ ကုိ သိမ္း ယူခ်ိန္မွ ၁၈၂၄-ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္းေလးဆယ္အတြင္း ရခုိင္ေဒသတြင္ ရခုိင္လူမ်ိဳး ႏွင့္ မြတ္စလင္ဦးေရ (၂)သိန္းေက်ာ္အထိ အသတ္ခံခဲ့ရသည္။ ထက္၀က္ေက်ာ္ေသာ လူဦးေရသည္ စစ္တစ္ေကာင္းေဒသသုိ႕ ထြက္ေျပး ခုိလႈံခဲ့ရသည္။(ရခုိင္ရာဇ၀င္သစ္က်မ္း-ဒုထိယတြဲ)

ရခုိင္သမုိင္းေခတ္အဆက္ဆက္ကုိ ျပန္ေလ့လာလွ်င္ ရခုိင္ဘုရင္ထီးနန္းကုိ တုိင္းတစ္ပါးသား၏လက္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့ သူမွာ မြတ္စလင္မ်ား ယခုအေခၚ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသာျဖစ္သည္။သုိ႕ေသာ္လည္း ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ဘုရင္မင္းဘာၾကီး လက္ထက္တြင္ ႏွိပ္ကြပ္ ခံရမႈ၊ ဗမာဘုရင္ ဘုိးေတာ္ ဘုရားေမာင္၀ုိင္း၏ ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းမႈ၊ ၁၉၄၂-ခုႏွစ္ လူမ်ိဳးေရး အဓိကရုဏ္း၊ ဦးေန၀င္းလက္ထက္ နဂါးမင္း စစ္ဆင္ေရး၊ န၀တလက္ထက္ ျပည္သာယာစစ္ဆင္ေရး အစရွိေသာ စစ္ဆင္ေရးမ်ားေၾကာင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ထြက္ေျပးခုိလႈံခဲ့ရၿပီး ၊ ယေန႔ အထိတုိင္ ထြက္ေျပးခုိလႈံေနရဆဲျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ၁၉၆၂- ခုႏွစ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပုိင္း ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အခြင့္အေရးအား လုံးကုိ ရုိက္ခ်ိဳးလုိက္ၿပီး ရခုိင္ႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားၾကားတြင္ (Divide and Rule) ကုိလုိနီနယ္ခ်ဲ႕မ်ား၏ဆုိးေမြ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ က်င့္သုံးခဲ့သည္။ ျမန္မာ့အသံမွ ထုတ္လႊင့္ေနေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ တုိင္းရင္းသား ဘာာသာစကားအစီအစဥ္မ်ားကုိ ရပ္တန္႕ေစရုံမက ရုိဟင္ဂ်ာသမုိင္းမ်ားကုိ အစအန ေဖ်ာက္ဖ်က္ခဲ့သည္။ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ပထမဦးစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱ၇ားမွ ဆြဲထုတ္၍ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားအား မည္သည့္ ရာထူး၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာတြင္မွ် ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းမွ တားျမစ္ခံခဲ့ရသည္။

ဦးေန၀င္းလက္ထက္တြင္ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အထုိက္အေလ်ာက္ ရရွိခံစား ခဲ့ရေသာ္လည္း ၁၉၈၂-ခု ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ရွစ္ေလးလုံး အေရးအခင္းေနာက္ပုိင္း န၀တေခတ္မွ စတင္ကာ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ္မ်ား ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္းမွ ဆုိင္းငံ့ ခံထားခဲ့ရၿပီး ယေန႕ဒီမုိကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းကာလအခ်ိန္အထိ မည္သည့္ရုိဟင္ဂ်ာကုိမွ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္မ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ပါ ။ ၁၉၈၉ -ခုႏွစ္တြင္ စီမံခ်က္ျဖင့္ အခ်ိဳ ့ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္လည္သိမ္း ယူျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

ဤအေျခအေနမ်ိဳးကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ရလွ်င္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ႏုိင္ငံ့အာဏာရွင္မ်ားသည္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအား စနစ္တက် လူမ်ိဳးေရး သန္ ့စင္ျခင္းျဖစ္သည္ ။သုိ႕ဆုိလွ်င္ ယခုလက္ရွိ ရခုိင္ျပည္နယ္ လူဦးေရထဲတြင္ အေနာက္ဘဂၤလားဖြား ရခုိင္ဗုဒၵဘာသာ သိန္းနဲ႕ခ်ီၿပီး ခုိး၀င္လာ ခဲ့သူမ်ားကုိ လ၀ကမွ မွတ္ပုံတင္ေပး စိမ့္၀င္ျပန္႕ႏွံ႕ခြင့္ေပးခဲ့သည္မ်ားကုိ အဘယ္သုိ ့ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။ ယခုတစ္ဖန္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား မ်ိဳးတုံးသန္ ့စင္ေရးတြင္ ေခတ္ေနာက္ျပန္သြားခ်င္သူ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကုိ မလုိလားေသာ အစုိးရအဖြဲ႔အတြင္း မွ သေဘာထားတင္းမာသူအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားတုိးတက္ေရးပါတီတုိ႕မွ အသစ္တစ္ဖန္ ျပသာနာတစ္ရပ္ကုိ ဖန္တီးေပးကာ မိမိတုိ႔ စိတ္တုိင္းက် ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ားကုိ ရခုိင္ေဒသတစ္၀န္းလုံးတြင္ သတင္းအေမွာင္ခ်ကာ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ရုပ္ျပအျဖစ္ မသီတာေထြးအမႈတြင္ လူငယ္သုံးဦးအား မႈဒိမ္းမႈ ၊ လုယက္္မႈ ၊ လူသတ္မႈအျဖစ္ဖန္တီး၍ မိမိတုိ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အေထာင္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားတုိးတက္ေရးပါတီသည္ မၾကာေသးေသာလမ်ားအတြင္း ရုိဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ မုန္းတီးေသာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲမ်ားကုိ ရခုိင္ေဒသရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ လက္ရွိအစုိးရ အာဏာပုိင္မ်ားမွ မသီတာေထြး အမႈတြင္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံေနရေသာ တရားခံႏွစ္ဦးကုိ ႏွစ္ဖက္မွ်တေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္အတူ သက္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းေပးျခင္းျဖင့္ အစုိးရ၏ တရားမွ်တျခင္းကုိ သက္ေသခံရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း တရား ခံမ်ားသည္ မည္သည့္ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းတစ္ဦးႏွင့္မွ် ေတြ ့ဆုံခြင့္မရျခင္း ၊၄င္းတုိ႔ဘက္မွ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ခြင့္မရျခင္း ၊ တရားမွ်တမႈ ရွိသေယာင္ သရုပ္ျပအစုိးရေရွ႕ေနတစ္ဦး ထည့္သြင္းေပးျခင္းျဖင့္ အမႈကုိ တစ္ဖက္သက္ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္ ။ အကယ္၍ မွ်တေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးမွ စစ္ေဆးၿပီး အမွန္တစ္ကယ္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအျဖစ္ ထင္ရွားလွ်င္ ေသဒဏ္ထက္ ပုိမုိျပင္းထန္ ေသာ စီရင္ခ်က္ ခ်သင့္ပါသည္ ။

လူမ်ိဳးတုန္းသန္႕စင္ေရးကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားသည္ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ ့တြင္ စာရြက္မ်ားေ၀ငွ ၀ါဒျဖန္႔ကာ လူထုအား ေဒါသတၾကီးဆူပူလာေစရန္ ဖန္တီးခဲ့ၿပီး သံတြဲၿမိဳ႕မွ ထြက္လာေသာ ခ၇ီးသည္တင္ဘတ္စ္ကားေပၚမွ ခ၇ီးသည္ စာရင္း အား မေလ်ာ္ၾသဇာသုံး ရယူခဲ့ကာ ၾကိဳတင္ၾကံစည္ထားသူမ်ားက ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ လူမ်ားစည္းရုံးကာ ေတာင္ကုတ္လမ္းဆုံတြင္ လူ(၃၀၀) ခန္႕အထိ ေရာက္ရွိေစာင့္ဆုိင္းေနခဲ့သည္ ။ခရီးသည္တင္ ဘက္စ္ကား ေတာင္ကုတ္ သုိ႔ေရာက္လာေသာအခါ အတင္းအက်ပ္ ရပ္တန္႕ေစခဲ့ၿပီး ၾကိဳတင္သတင္းရရွိထားေသာ ယာဥ္ေပၚပါ အျပစ္မဲ့မြတ္စလင္ (၁၀)ဦးအား ယာဥ္ေပၚမွဆြဲခ်ကာ ၀ုိင္း၀န္းအၾကမ္းဖက္ ဦးေႏွာက္ပြင့္ထြက္ကာ မ်က္ႏွာအစိပ္အပုိင္းမ်ား မမွတ္မိေလာက္ေအာင္ ရက္ရက္စက္စက္ခုတ္ထစ္ ၊ ရုိက္ႏွက္က်ဴးလြန္မႈျဖင့္ အစြန္းေရာက္ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ယဥ္ ေက်းမႈကုိ သရုပ္ေဖာ္ခဲ့သည္ ။( မွတ္ခ်က္။ ။ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ ့ေသာရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားျခြင္းခ်က္ျဖစ္သည္ ။ ရခုိင္ေဒသတြင္ ရခုိင္ႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ ဒြန္တြဲ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေ၇း လုိလားေသာ ရခုိင္လူမ်ိဳးႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားရွိပါသည္။) ဤကဲ႕သုိ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ မြတ္စလင္ ဘာသာ၀င္ မ်ားသည္ ရခုိင္ေဒသတစ္၀န္းလုံးတြင္ အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရေသာ သာသနာ့ အာဇာနည္မ်ားအတြက္ စုေပါင္း၍ ဆုေတာင္းေမတၱာပုိ ့ခဲ့ ပါသည္ ။ ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ားစုရွိေသာေမာင္ေတာျမိဳ ့တြင္လည္း ဇြန္ (၈)ရက္ စုေပါင္း ဆုေတာင္းပြဲတြင္ ရခုိင္လူငယ္မ်ားမွ ခဲလုံးမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမွ စတင္၍ လုံထိန္းမ်ားမွ ရုိဟင္ဂ်ာလူအုပ္အတြင္း ေသနတ္ပစ္ေဖာက္ျခင္းမွ အေျချပဳကာ ရုိဟင္ဂ်ာလူငယ္မ်ားမွ ေဒါသေပါက္ ကြဲ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္အသြင္ေရာက္ေစ၍ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ အလုိတူသူမ်ား၏ ေထာင္ထားေသာ ေက်ာ့ကြင္းထဲသုိ ့ ဆြဲသြင္းခံခဲ့ရသည္။

ရုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈမ်ားကုိ အလ်င္အျမန္ ျဖိဳခြင္းတတ္ေသာ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဓာတ္ပုံ၊ ဗီြဒီယုိမွတ္တမ္းတင္ျခင္း အားျဖင့္ မိမိတုိ႕လုိအပ္ေသာအခ်ိန္အထိ ျပသနာမ်ားအား ဆြဲဆန္႕ထားခဲ့ကာ အဓိကရုဏ္းအသြင္ကူးေျပာင္းေစခဲ့ၿပီး မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာသုိ႕ ျဖစ္စဥ္မ်ားအား လိမ္ညာဖြင့္ဟခဲ့သည္။

ယေန႔ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ အမႈထမ္း (၉၅)ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ရခုိင္လူမ်ိဳး အမ်ိဳးသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္တစ္ကြ ၀န္ၾကီးေနရာ အမ်ားစုသည္ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ဗမာႏွင့္ ခ်င္းလူမ်ိဳးအခ်ိဳ႕သာ ရခုိင္ ေဒသတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည္။ ယုတ္စြအဆုံး ရဲတပ္သား ၊ တပ္ရင္းစစ္သားမ်ားတြင္ပင္လွ်င္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မပါ၀င္ႏုိင္ေအာင္ စည္းစနစ္တစ္က် ဦးေန၀င္း အစုိးရ၊ န၀တ၊ နအဖေခတ္အထိ စီမံေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ စဥ္းစားစရာ အခ်က္မွာ အကယ္၍ အဓိကရုဏ္းျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိခဲ့လွ်င္ ၁၉၈၈-ခုႏွစ္ အစုိးရ ယႏၱရား ျပိဳကြဲေနေသာ အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္သင့္သည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ “၈၈” အေရး အခင္းတြင္ ႏုိင္ငံတစ္၀န္းလုံး အစုိးရၾသဇာအာဏာ သက္ေရာက္မႈ မရွိခ်ိန္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ားစုေနထုိင္ေသာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ေမာ္လ၀ီႏွင့္ ရခုိင္ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားသည္ အတူတစ္ကြ စင္ျမင့္ေပၚတြင္ တရားေဟာ၍ ေဒသတြင္း စည္းလုံးမႈႏွင့္ ေအးခ်မ္းမႈကုိ အဓိက ထားကာ ဒီမုိကေရစီအေရးအတြက္ ေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ သမုိင္းအေထာက္အထားမ်ားကုိ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်ပင္ ျငင္းပယ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ ။

စစ္ေတြၿမိဳ႕ျဖစ္စဥ္ကုိၾကည့္လွ်င္ ရခုိင္လူဦးေရ (၆၀)ရာခုိင္ႏႈန္း ရုိဟင္ဂ်ာ(၄၀)ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ရွိေန၍ ရခုိင္လူဦးေရ အေလးသာ ေသာ ၿမိဳ ့တစ္ၿမိဳ ့ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သုိ ့အသာစီးေသာ ရခုိင္လူဦးေရႏွင့္ အာဏာပုိင္မ်ား အားလုံးနီးပါး ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားၾကားတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား သည္ အဘယ္ကဲ့သုိ ့ လူအေျမာက္အျမား သတ္ျဖတ္၊ အိမ္ေျခမ်ားကုိ မီးရႈိ႕ႏုိင္မည္နည္း။ သတ္ျဖတ္ခံရမႈႏွင့္ အိမ္ေျခမ်ား အဓိကဆုံးရႈံးခံရသူ မ်ားမွာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ဒုကၡသည္စခန္းေလးဆယ္ေက်ာ္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ (၁)သိန္းေက်ာ္အတြက္ စခန္း (၂)ခု သာ ဖြင့္လွစ္ေပးထားခဲ့သည္။ အိမ္မီးေလာင္ခံရျခင္းမရွိပဲ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာေသာ ေထာင္ဂဏန္းရွိ ရခုိင္လူမ်ိဳးကယ္ဆယ္ေရး စခန္းမ်ား တြင္ အာဏာပုိင္မ်ားမွ ေတြ႕ဆုံအားေပးျခင္း၊ အလွဴေငြေပးအပ္ျခင္း၊ အစားအေသာက္ရိကၡာပံ့ပုိးျခင္းႏွင့္ ေစတနာအလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ရခုိင္တုိင္း ရင္းသားတုိးတက္ေရးပါတီမွ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က်သြားေရာက္ႏုိင္ေသာ္လည္း ရုိဟင္ဂ်ာကယ္ဆယ္ေရးစခန္းတြင္ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ်သြားေရာက္ႏုိင္ျခင္းမရွိျခင္း ၊ မည္သည့္စာနယ္ဇင္းမီဒီယာတြင္မွ ၄င္းတုိ႕၏ ဘ၀အျဖစ္မွန္ ကုိေရးသားမခံရျခင္းျဖင့္ အဘက္ဘက္မွ ခြဲျခားဆက္ ဆံခံေနရပါသည္။

အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ရုိက္တာသတင္းႏွင့္ ျပည္ပမီဒီယာမ်ားမွ ဓာတ္ပုံမ်ားကုိ အဓိပၸါယ္အမ်ိဳး မ်ိဳးဖြင့္ဆုိကာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား အျပစ္ပုံခ်ခဲ့ပါသည္။ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားတုိးတက္ေရးပါတီ ဥကၠဌေဒါက္တာေအးေမာင္ ၏ အစြန္းေရာက္ေျပာစကားမ်ားကုိ အက်ယ္တစ္၀င့္ ေဖာ္ျပျခင္း ၊ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အေပၚသုိ႔ ျမန္မာျပည္လူထုမွ အျမင္ေစာင္းေအာင္ ဘက္လုိက္ေရးသားမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ၊ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ဂ်ာနယ္မ်ားႏွင့္

ရခုိင္အစြန္းေရာက္မ်ား၏အဓိက မီးေမာင္းထုိး စြပ္စြဲေသာ အခ်က္မ်ားကုိ အႏွစ္ခ်ဳပ္လွ်င္…

(၁)ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးျဖစ္၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ တရားမ၀င္၀င္ေရာက္ေနထုိင္သူမ်ား၊

(၂)ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္သမား ၊ အယ္လ္ကုိင္ဒါ ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္လႈပ္ရွားသူမ်ား ၊

(၃) ပဋိပကၡသည္ ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ားစုေနရာတြင္ျဖစ္သည္။ ရခုိင္အမ်ားစုရွိေသာေနရာတြင္ အဘယ့္ေၾကာင့္ မျဖစ္သနည္း၊

(၄)ရခုိင္တုိင္းရင္းသားတုိးတက္ေရးပါတီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အတုိင္း ရခုိင္ျပည္ကုိ အစၥေရးလ္ႏုိင္ငံ လုိလုပ္ရမည္။ ခုိး၀င္လာသူမ်ားကုိ တတိယ ႏုိင္ငံသုိ ့ပုိ ့ေပးရမည္။

ထုိ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအား ျပန္ရွင္းရလွ်င္…

(၁)အကယ္၍ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ မရပ္တည္ႏုိင္ေသးေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ ခရုိင္သုံးခရုိင္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသား၊ တုိင္းရင္းသားအျဖစ္ ရခုိင္လူမ်ိဳး (၃)သန္းေက်ာ္အနက္မွ သိန္းခ်ီေသာ ရခုိင္ လူမ်ိဳးမ်ားအား အစုိးရအဆက္ဆက္လက္ထက္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္၀င္ေရာက္ၿပီး တုိင္းရင္းသားအျဖစ္ႏွင့္ ေနထုိင္ႏုိင္္ လွ်င္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ရပ္ တည္ေနေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသည္ မိမိလူမ်ိဳးဘာသာတူမ်ားကုိ အဘယ့္ ေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတြင္ ခုိလႈံခြင့္မေပးသနည္။ မိမိတုိ႕ႏွင့္ လူမ်ိဳးမတူ၊ ဘာသာမတူ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားကုိ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထားပါသနည္း။ မိမိလူမ်ိဳးမ်ား အျခားႏုိင္ငံတြင္ သတ္ျဖတ္ခံေနရခ်ိန္ ၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရခ်ိန္တြင္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္လာသူမ်ားအား အဘယ့္ေၾကာင့္ ခုိလႈံခြင့္မေပးပဲ ၊ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ခရုိင္သုံးခုတြင္ရွိေသာ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေစတီပုထုိး၊ ေက်ာင္းကန္ မ်ားႏွင့္ အသက္စည္းစိမ္မ်ားကုိ လုံၿခံဳေရးအျပည့္အ၀ခ်ထား၍ အဘယ့္ေၾကာင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနပါသနည္း။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစုိးရတြင္ရခုိင္အမ်ိဳးသမီး၀န္ၾကီး တစ္ဦးအပါအ၀င္ ရခုိင္၀န္ၾကီး (၃)ဦးအထိ အဘယ့္ေၾကာင့္ ပါ၀င္ေစခဲ့သနည္း။ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာ တရားကုိင္းရႈိင္းမႈမ်ားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀)ေက်ာ္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အသက္စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးႏွိပ္ကြပ္၍ ၄င္းတုိ႔၏ လူ ့ယဥ္ေက်းမႈကုိ ကမၻာသုိ႕ ေဖာ္ထုတ္ျပသခဲ့သကဲ့သုိ႕ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံရွိ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ား သည္ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ အသက္စည္းစိမ္မ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပး ၍ ၄င္းတုိ ့၏ ဘာသာတရား ယဥ္ေက်းမႈကုိ ကမၻာသုိ ့ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

(၂)ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးအတြက္ လႈပ္ရွားေနၾကေသာ ရုိဟင္ဂ်ာအဖြဲ႕ အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အေမရိကႏွင့္ ဥေရာပ ႏုိင္ငံမ်ား တစ္လႊားတြင္ အဘယ့္ေၾကာင့္ လြတ္လြတ္ လပ္ လပ္လႈပ္ရွားႏုိင္ၾကသနည္း။ အယ္လ္ကုိင္ဒါႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ကမၻာ့အၾကမ္း ဖက္သမား မ်ားကုိ ဦးေဆာင္တုိက္ခုိက္ေနေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ RSO-အပါအ၀င္ ရုိဟင္ဂ်ာအဖြဲ ႕အစည္းမ်ား အား အဘယ့္ေၾကာင့္ မႏွိမ္နင္းသ နည္း။ အဘယ့္ေၾကာင့္ အေမရိကႏွင့္ ဥေရာပႏုိင္ငံတစ္လႊားတြင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေနထုိင္ခြင့္ျပဳသနည္း။

(၃)ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈသည္ ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ားစုရွိေသာေမာင္းေတာျမိဳ ့မွလြဲ၍ရခုိင္အမ်ားစုႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာအနည္းဆုံးရွိေသာ စစ္ေတြ (၄၀%) ၊ ရေသ့ေတာင္(၃၅%)၊ ေက်ာက္ေတာ္(၁၃%)၊ ေပါက္ေတာ(၂%မွ ၅%)၊ မင္းျပား(၅%)၊ ေျမာက္ဦး(၄%)၊ ရမ္းၿဗဲ(၅%) (ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားမွာ ရုိဟင္ဂ်ာလူဦးေရကုိဆုိလုိသည္)တုိ႕တြင္ပုိမုိျဖစ္ပြား၍လူအေသအေပ်ာက္ ပစၥည္းဆုံးရႈံးမႈ အမ်ားဆုံးရွိ သည္ကုိမီဒီယာမ်ား အဘယ့္ေၾကာင့္ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပမႈ မရွိခဲ့ပါသနည္း။ ျမင္သာေအာင္ေျပာရလွ်င္ အၾကမ္းဖက္ သူဘဂၤါလီႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ခံ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားဆုိသည့္ ပုံစံ ေဖာ္ေဆာင္ ေရးသား၀ါ ဒျဖန္႔ခဲ့ေသာ အဓိက မီဒီယာၾကီးႏွင့္ အြန္လုိင္း၀က္ဘ္ဆုိဒ္ အမ်ားစုသည္ ရခုိင္တုိင္းရင္း သားမ်ားအပုိင္သာျဖစ္သည္။

(၄)ရခုိင္တုိင္းရင္းသားတုိးတက္ေရးပါတီဥကၠဌေဒါက္တာေအးေမာင္(လက္ရွိ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရမွ ဖြဲ ့စည္းေပးလုိက္ေသာ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာဥကၠဌ)၏ စကားရပ္မ်ားသည္ လူမ်ိဳးေရး အစြန္းေရာက္ေသာ အေျပာ မ်ားသာျဖစ္ၿပီး တိရိစာၦန္ေဒါက္တာဘြဲ႔ရရွိသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ကမၻာ့သမုိင္း၊ ျမန္မာ့သမုိင္းမ်ားကုိ အထူးေလ့လာရန္လုိအပ္ၿပီး၊ မိမိေခါင္း ေဆာင္ေသာ ရခုိင္လူမ်ိဳးတစ္ရပ္လုံး၏ အနာဂတ္ကုိေသးသိမ္ေမွးမွိန္ေအာင္ ျပဳလုပ္မႈေၾကာင့္ သမုိင္းတရားခံအျဖစ္ မေရာက္ေလေအာင္ အထူး ဂရုျပဳေရွာင္ရွားရပါလိမ့္မည္။ အစၥေရးလ္ႏုိင္ငံဆုိသည္မွာ အျခားလူမ်ိဳးပုိင္နယ္ေျမကုိ အင္အားၾကီးႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕အားကုိးျဖင့္ သိမ္းပုိက္ရယူထား ကာ မူရင္းလူမ်ိဳးမ်ားအား ႏုိင့္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္၍ သူခုိးလူျပန္ဟစ္ေနေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္ကုိ သမုိင္းသိေသာသူမ်ား ျငင္းမရေသာ အခ်က္ ျဖစ္သည္။

ထုိ ့ေၾကာင့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အာဏာရွင္မ်ား၏ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံေန၇မႈေၾကာင့္ ကုလသမဂၢမွ ကမၻာ့အဖိႏွိပ္ခံရဆုံး လူမ်ိဳးအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း(၅၀)နီးပါး ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ပညာေရး၊ ကူးသန္း သြားလာေရး အစရွိေသာ အေရးမ်ားတြင္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ႏွိပ္ကြပ္မႈကုိ ခံခဲ့ရသည္။ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္လည္း ယင္းကဲ့ သုိ ့ခံစားေနရၿပီး ၊ ဒီမုိကေရစီေရး ၊လူ႕အခြင့္အေရးအတြက္ ေတာင္းဆုိေနေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွလည္း အာဏာရွင္ အစြန္း ေရာက္မ်ားနည္းတူ ဆက္လက္ အားေပးအားေျမာက္ ျပဳလုပ္ေနလွ်င္ ၄င္းရုိဟင္ဂ်ာအႏွိမ္ခံဘ၀မ်ား၏ ေနာက္ဆုံးထြက္ေပါက္သည္ အဘယ္ အရာျဖစ္ႏုိင္မည္နည္း။ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္လည္း ယခုကဲ့သုိ ့ ခံေနရေသာ အေျခအေနမွလြတ္ေျမာက္ရန္ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈ မွန္သမွ်ကုိ လူ ့ အခြင့္အေရး အေရၿခံဳသူမ်ားဟုေျပာေျပာ၊ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားဟုဆုိဆုိ အစြန္းေရာက္သူမ်ားဟုေခၚေခၚ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ သမုိင္းက ေပးေသာ အေျဖကုိ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံ့ ေသနာပတိမ်ား ၊ လူထုဦးေသွ်ာင္မ်ား ၊လူမ်ိဳးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ တာ၀န္ခံရ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း……။ေမာင္ေရႊခုိင္

  1. သိပ္မွန္ေနလိုု ့ ဘယ္လိုု ေကာင္းတယ္လိုု ့ ေရးရမလဲမသိေတာ့ဘူး။ က်ေနာ္ ရဳိဟင္ဂ်ာ မဟုုတ္ပါ.

  2. right

  3. This comment has been removed by a blog administrator.

  4. all true

  5. all true,that's right

Write A Comment

Rohingya Exodus