Latest Highlight

လစာတုိးေပးမည္ဆုိတဲ့ ဦးေရႊမန္း မိန္႔ခြန္း အျပည္အစုံ (အသံဖုိင္)

သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ၊ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမွန္တကယ္ ျဖစ္လာေစရန္ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ခ၊ လစာစရိတ္ႏွင့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ား ကို လာမည့္ ဘ႑ာေရး ႏွစ္အစတြင္ မျဖစ္မေန တိုးျမႇင့္ေပးေရး အပါအ၀င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦး ေရႊမန္းတင္ျပသည့္ အဆိုကို ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၇ရက္ေန႔ကျပဳ လုပ္ခဲ့ေသာ ပထမအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မေန႔အစည္း အေ၀းတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ အဆို တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံအက်ိဳး၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳး လက္ငင္း ေရတိုႏွင့္ ေရရွည္အက်ိဳး မ်ားအတြက္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

“အမွန္အတိုင္း ၀န္ခံေျပာဆိုရ မည္ဆိုလွ်င္ ယေန႕တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ေနၾကေသာ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း မ်ား၏လက္ရွိရရွိေနေသာ လုပ္ခ၊ လစာ၊စရိတ္ႏွင့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ားသည္ ယေန႕ ေခတ္ကာလႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြမရွိၾကပါ။ အေျခခံ စား၀တ္ ေနေရး၊ လူမႈေရးအတြက္ ေလာက္ငွ စြာမရရွိပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္၏ တင္ျပခ်က္သည္ ယေန႕၀န္ထမ္း မ်ား၏ လခ၊ လစာ၊ စရိတ္ႏွင့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ားအား ထိုက္သင့္သလို အလွ်င္အျမန္တိုးေပးရန္လိုသည္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို တင္ျပရျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္”ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒သူရဦးေရႊမန္းက အဆိုျပဳခ်က္ ၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“အူမေတာင့္မွ သီလေစာင့္ႏိုင္မွာျဖစ္သလို အူမေတာင့္ၿပီး သီလ မေစာင့္လွ်င္ေတာ့ သူ႔တာ၀န္ပဲ ျဖစ္ၿပီးသူတို႔ တရားကို သူတို႔ စီရင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဘက္က အခြင့္အေရးႏွင့္သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး၊ အျခားတစ္ဘက္ စည္းကမ္း ႏွင့္ ဥပေဒအျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းျဖင့္ Clean ျဖစ္လာမွာျဖစ္ပါ တယ္။ Clean ျဖစ္လာမွ Good Governance လုပ္လာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု သူရဦးေရႊမန္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ လစာတိုးျမႇင့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းၾကီးျမင့္ လာမည့္ စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ထိုစိုးရိမ္မႈမ်ားျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လိုေငြကို ယခုအတိုင္း ဆက္လက္ထားရွိရန္ မျဖစ္သင့္ေတာ့ေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“ထိုသို႔ လစာႏွင့္စရိတ္မ်ားကို တိုးေပးလွ်င္လည္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ လာႏိုင္တယ္လို႔ တစ္ခ်ိဳ႕ ကေျပာၾကပါတယ္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္လာမယ္၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြႏႈန္းေတြ ျဖစ္လာမွာစိုးလို႔ ထိုက္သင့္ေသာ လုပ္ခ၊ လစာခ်ီးျမႇင့္မႈႏွင့္ စရိတ္မ်ားဒီလိုပဲ ဆက္ထားေနလွ်င္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၏ စိတ္ပိုင္းဘ၀၊ ႐ုပ္ပိုင္းဘ၀မ်ားအား ထိခိုက္ကာ ယင္းတို႕၏ လိုေငြကို နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုသံုးၿပီးရွာၾကရပါမယ္။ ကိုယ့္လုပ္အား ကို အရင္းတည္ၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက အခ်ိန္ပိုက်ဴရွင္ျပရတာ၊ ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳကျပင္ပေဆးခန္းမွာ ညဥ့္နက္သန္းေခါင္အထိ ေဆာင္ ရြက္ေနရတာ၊ ရေငြ၊ လုပ္ခ၊ လစာ မလံုေလာက္လို႔ ျပင္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ထြက္ခြာအလုပ္လုပ္ရတာ၊ ထိုသို႔ လုပ္ရာတြင္လည္း မိမိပညာႏွင့္ အဆင့္အတန္းကို ႏွိမ့္ခ်ၿပီးလုပ္ေနရတာေတြ ရွိေနဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၀န္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ေပ်ာ္ေစေရး ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းေနေပ်ာ္ေစေရး၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား တပ္ေနေပ်ာ္ေစေရးတို႔အတြက္ တာ၀န္ ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရး၊ လုပ္ခ၊ လစာ၊ စရိတ္ခ်ီးျမႇင့္မႈမ်ားဟာ အဓိကသက္ဆိုင္တယ္ဆိုတာ သတိျပဳရ မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လုပ္ခ၊ လစာနည္းျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳျပီး ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ လာဘ္စားေနၾကသည္ကို စိတ္မေကာင္းဖြယ္ ၾကားသိေနရေၾကာင္း ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“အျခားအခ်ိဳ႕ဌာနမ်ားမွ တာ ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့ ၀န္ထမ္းမ်ားကလည္း လုပ္ခ၊ လစာ နည္း ျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး လက္ဖက္ရည္ဖိုး၊ အလွဴေငြ၊ စာရြက္စာ တမ္းေၾကးမ်ား ေတာင္းယူျခင္းႏွင့္ အျခားမေလ်ာ္ကန္ေသာ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူဆန္သည့္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို ေနရာအႏွံ႔၊ ဌာနအမ်ားစုလိုလိုပင္ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေပၚေနတာကို ၀မ္းနည္းစြာ ၾကားသိေနရပါတယ္” ဟု သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာပါသည္။

“ဒီအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ မိမိတို႔၀န္ထမ္းမ်ား အက်င့္ပ်က္လာၾကတယ္။ စာရိတၲေတြ ပ်က္လာၾကတယ္။ အက်င့္ပ်က္၊ စာရိတၲပ်က္တဲ့ ၀န္ထမ္းမ်ားတြင္သာ တာ၀န္ရွိတာ မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္အပိုင္း၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပိုင္းမွာပါ တာ၀န္ရွိတယ္လို႔ ခံယူရ မွာျဖစ္ပါတယ္။ ၀န္ထမ္းမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားကလည္း အက်င့္ပ်က္ေသာ အက်င့္ကိုပ်က္ေစေသာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ေပးမႈ၊ ဖန္တီးမႈမ်ား မလုပ္လိုေသာ္လည္း လုပ္ၾကရျပန္တယ္။ သူတို႔က စည္းကမ္းအတိုင္း၊ ဥပေဒအတိုင္း လုပ္မယ္ဆိုရင္လည္း ေငြေပးၿပီး၊ လာဘ္သေဘာေပးၿပီး လုပ္ရတာထက္ ခက္ခဲမႈေတြ၊ အကုန္အက်ရွိမႈေတြ မ်ားၿပီး အဆင္မေျပမႈေတြ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ရျပန္ေတာ့ ေနာက္ဆံုးအက်င့္ပ်က္၊ စာရိတၱပ်က္ လမ္းေၾကာင္းလည္း ေရာက္ေနၾကရပါတယ္လို႔ ၾကားသိေနရပါတယ္” ဟု သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါ သည္။

ထို႔အျပင္” ဥစၥာဓနဆံုး႐ႈံးလွ်င္ ဘာမွမဆံုး ႐ႈံးဟုမွတ္ပါ။ (When Wealth Is Lost , Nothing Is Lost)၊ က်န္းမာ ေရးဆံုး႐ံႈးၿပီဆို လွ်င္ တစ္စံုတစ္ရာ ဆံုး႐ႈံးၿပီဟု မွတ္ပါ (When Health is Lost, Something is Lost)၊ ကိုယ္က်င့္တရားဆံုး႐ႈံးၿပီဆိုလွ်င္ အားလံုး ဆံုး႐ႈံးၿပီဟု မွတ္ပါ(When Character is Lost, Everything is Lost)ဆိုသည့္ အတိုင္း လူတစ္ေယာက္အတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အက်င့္စာရိတၱႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ပ်က္ယြင္းသြားလွ်င္ ႏိုင္ငံအတြက္မ်ားစြာေသာ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရမွာျဖစ္လို႕ ကြၽန္ေတာ္တို႕ျပည္သူ႕ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ဘာလုပ္ၾကမလဲ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႕မွာ တာ၀န္မရွိဘူးလား၊ တာ၀န္ရွိလွ်င္ ဘာလုပ္ၾကမွာလဲ စဥ္းစားဖုိ႔ လိုအပ္လာပါတယ္”ဟု ဆက္လက္ေျပာ ၾကား ခဲ့ပါသည္။

“မလႊဲမေရွာင္သာ ႀကံဳေတြ႕လာႏုိင္ရတဲ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈနဲ႔ ယေန႔ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ ေမြးျမဴေရးသမားမ်ား၊ အေျခခံကုန္ ထုတ္လုပ္သူမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ စပါးႏွင့္ သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းက်၍ အ႐ႈံးေပၚေနမႈ၊ ငါးေမြးျမဴထုတ္လုပ္သူမ်ား အ႐ႈံးေပၚမႈမ်ား ရွိပါတယ္။ ထုတ္လုပ္သူမ်ား အ႐ႈံးေပၚေနမႈဟာ ႏုိင္ငံအတြက္ေကာင္းတဲ့ လကၡဏာမဟုတ္ပါ။ ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမား၊ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားကုိ မ်ားစြာ ထိခုိက္ေနပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ေလးစားလုိက္နာၿပီး တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေဆာင္ရြက္မေပးရာ လည္းေရာက္ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနမ်ားကုိ ၀မ္းနည္းစိတ္မေကာင္း စြာျဖင့္ လက္ခံေနရမည့္ အခ်ိန္မဟုတ္ေတာ့ပါ”ဟု သူရဦးေရႊမန္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားပါသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္းအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည့္ အဆို ၌ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ခ၊ လ စာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည့္ နည္းတူ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ စိတ္အခ်ရဆံုးျဖစ္ေသာ လူသား အရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကို လံုေလာက္ ေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပညာေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရးအပါအ၀င္ အျခားေသာ ၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ ေပါင္းစပ္ျပီး စနစ္တက် လစ္ဟာမႈမရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၊ အကုန္အက်ခံမႈမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မွ သာလွ်င္ ႏိုင္ငံသားအားလံုး စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ စည္းကမ္းေကာင္း ျပီး လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း အစရွိသည္တို႔ကိုလည္း ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

သူရဦးေရႊမန္း တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆို၌ နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အခ်က္ ေျခာက္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပခဲ့ျပီး ထိုအခ်က္မ်ားမွာ -

(၁) ကိုယ့္ဂုဏ္၊ ကိုယ့္သိကၡာ ႏွင့္ အညီေနထိုင္ စားေသာက္ႏိုင္ဖို႔ ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ၊ ေကာင္း မြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမွန္တကယ္ ျဖစ္လာဖို႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ ၀န္ ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ခ၊ လစာစရိတ္ႏွင့္ ခ်ီးျမင့္ေငြမ်ားကို လာမည့္ ဘတ္ဂ်က္ ႏွစ္အစတြင္ မျဖစ္မေနတိုးျမွင့္ေပးေရး။

(၂) ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြမ်ားကို အသံုးျပဳ၍အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႕က်က် ႏိုင္ငံ့အက်ိဳး ျပည္သူလူထု အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ စီမံကိန္း မ်ားကိုသာ ဥပေဒျပဳေပးေရးႏွင့္ ထိုသို႔ မဟုတ္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ဆိုင္းငံ့ျခင္း၊ ေလ်ာ့၍ ခြင့္ျပဳျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေရး။

(၃) ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လက္ငင္း၊ ေရတိုႏွင့္ ေရရွည္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေသာ ထာ၀စဥ္ ရွင္သန္ေစမည့္ အမ်ိဳးသားဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေရး စီမံကိန္း (သို႕မဟုတ္) လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းအတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို တင္ျပ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႕ သက္ဆိုင္ရာသို႔ တိုက္တြန္းေပးေရး။

(၄) တာ၀န္အရ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား နားလည္လက္ခံျပီး ေလးစားခ်စ္ၾကည္စြာျဖင့္ အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးေရး။

(၅) ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအား တားဆီးပိတ္ပင္ေသာ၊ ပ်က္စီးယုတ္ေလ်ာ့ေစေသာ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္၊ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းကို မဆို၊ ဆန္႔က်င္သြားေရး။

(၆) တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားထဲမွ ျပည္သူတစ္ဦး အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ အတူ ရိုေသေလးစား လိုက္နာၾကေရး စသည္တို႔ ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆိုကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေစာလွထြန္းႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္ ေဒၚနန္း၀ါႏုတို႔ ေထာက္ခံခဲ့ၾကျပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုးက သေဘာတူညီခဲ့သည့္အတြက္ အဆိုကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။Shwe Mahn Parliament speech


Source :EMG & DVB news

Write A Comment

Rohingya Exodus