Latest Highlight

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္ျခင္း ( New York Times - Article ဘာသာျပန္)

လြန္ခဲ့ေသာေႏြဦးအခ်ိန္ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ဒီမုိကေရစီပန္းပြင့္ေနမႈျဖင့္ကမာၻကုိဖမ္းစားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ယခု သုံးလ အၾကာတြင္ဒီမုိကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လႊတ္ေတာ္ အမတ္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ ခံရၿပီး တစ္လ အၾကာတြင္ေအာ္စလုိၿမဳိ႕သုိ႔ ၁၉၉၁ ႏုိဗယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုကုိ အခ်ိန္ေႏွာင္း၍ လက္ခံရန္သြား သည့္အခ်ိန္တြင္ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ေခါင္းေလာင္းသံျမည္ေနပါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံႏွင့္နယ္စပ္ျဖစ္ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ရြာမ်ားတြင္ ဇြန္လ၌ရုိဟင္ဂ်ာ ဟုေခၚေသာမြတ္စလင္ မ်ားကုိလူမ်ဳိးေရးဘာသာေရး ခြဲျခားဖိႏွိပ္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားစတင္ခဲ့သည္။ ဤသည္မွာျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းမႈ ကာလ၏ရုပ္ဆုိးေသာ လကၡဏာျဖစ္ၿပီး ပန္းပြင့္ျမင္ေနရေသာ္လည္း ပန္း၏နိမိတ္မ ေကာင္းျခင္းျဖစ္သည္။

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိရက္စက္မႈသည္ယခုမွမဟုတ္ေပ။ ထုိသူမ်ားသည္ဗုဒၶဘာ သာအမ်ားစုေနထုိင္ေသာ နယ္ေျမတြင္ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္း၊ လ်စ္လ်ဴရွဳခံရျခင္း၊ ဖိႏွိပ္ခံရျခင္းတုိ႔ကုိ ၁၉၄၈ လြတ္လပ္ေရးသည့္ အခ်ိန္မွ စ၍ႀကဳံေတြ႔ေနရသည္။ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ထုိသူမ်ားကုိ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား ကုိပိတ္ပင္ထားၿပီး၊ ထုိသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာထုိသူတုိ႔၏ဘုိးဘြားဘီဘင္မ်ားသည္ ၁၉ ရာစု၌ၿဗိတိန္ကုိလုိနီလက္ ေအာက္ မွျမန္မာႏုိင္ငံဟုျဖစ္လာသည့္အခ်ိန္တြင္မေနထုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ဟုဆုိသည္။ (ရုိဟင္ ဂ်ာျပႆ နာတြင္ အေခ်အတင္အျငင္းခုံေနမႈတစ္ခု) ယခုအခ်ိန္တြင္စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ႀကီးၿပဳိကြဲရန္ အစျပဳေနေသာ္ လည္း ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ေျပာင္းလဲရန္တစ္စုံတစ္ရာသေကၤတမျမင္ရေပ။ ျမန္မာမ်ား သည္ ထုိသူမ်ားကုိ ဇာတ္လမ္းဆင္ရန္ႀကဳိးစားေနၾကပါသည္။

ယခုျဖစ္ပြားေသာအၾကမ္းဖက္မႈႀကီးကုိလုိက္ရွာလွ်င္ဗုဒၶဘာသာအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကုိေမလေႏွာင္းပုိင္းတြင္အဓမၼက်င့္၍သတ္ျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး၊ ထုိအတြက္မြတ္စလင္သုံးဦးကုိရဲမ်ားမွဖမ္း ဆီးေၾကာင္း အစီရင္ခံခဲ့ သည္။ ထုိကိစၥေနာက္ပုိင္းတြင္ ဆူပူေသာင္းက်န္းေသာလူအုပ္မွ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ မြတ္စလင္မ်ားကုိတုိက္ခုိက္သတ္ျဖတ္ခဲ့ရာ လူေပါင္းမ်ားစြာေသေၾကခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔၊ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔တုိ႔မွသိရွိရာတြင္ လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားဦးေဆာင္၍ မြတ္စလင္မ်ားကုိအစုလုိက္အၿပဳံလုိက္ဖမ္းဆီး ျခင္း၊ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ အိမ္မ်ား ဖ်က္ဆီးျခင္း တုိ႔ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားဘက္မွ အႀကီးအက်ယ္ပ်က္ဆီးဆုံး ရွဳံးခဲ့ရသည္။ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား မွႀကဳိးစား၍ နတ္ျမစ္ကုိျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သုိ႔ သြား ရာလမ္းတြင္ လူအခ်ဳိ႕ေသဆုံးခဲ့ရသည္။ 

ျမန္မာမီဒီယာမ်ားမွအဓိကရုဏ္းျဖစ္ပြားရာအေစာပုိင္းတြင္ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၊ သစၥာေဖာက္ မ်ား အျဖစ္ဇာတ္ လမ္းဆင္၍ ကုိးကားျပခဲ့သည္။ ဇြန္လအလယ္ပုိင္းတြင္ အစုိးရမွအဓိက ရုဏ္းႀကီးရပ္တန္႔ရန္အေၾကာင္းျပၿပီး ေဒသတြင္းအေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာ ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ထုိ အေျခအေနအား နယ္စပ္လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ားကုိအိမ္မ်ားမီးရွဳိ႕ရန္၊ လူမ်ားသတ္ရန္ႏွင့္ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ား ကုိေနအိမ္ မ်ား ဖယ္ရွား ၿပီးရြာမွာႏွင္ထုတ္ရန္အသုံးျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ သမၼတသိန္းစိန္ မွ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိႏုိင္ငံအတြင္းႏွင္ထုတ္၍ေသာ္လည္း ေကာင္း (သုိ႔မဟုတ္) ကုလသမ ဂၢမွျပန္ လည္ေန ရာခ်ထားျခင္းျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္းျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ျဖစ္ ပြားေနေသာ ကပ္ဆုိက္ေနေသာ  ကာလကုိ  အဆုံးသတ္ႏုိင္မည္ဟု ကုလသမဂၢကုိ အႀကံျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ကုလသမဂၢမွ လ်င္ျမန္စြာ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

ဤသည္မွာလူမ်ဳိးေရးဂုိဏ္းဂဏခြဲ၍ျဖစ္ပြားေသာအၾကမ္းဖက္မႈမဟုတ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္မွေထာက္ခံအားေပး ခဲ့ေသာ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ားမွရပ္တန္႔ရန္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ား သုိ႔ဖိအား မေပးၾကေပ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ လည္းတစုံ တရာေျပာၾကားျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ဇြန္လအလယ္ပုိင္းတြင္ကၽြႏု္ပ္သည္စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားႏွင့္အတူနယ္စပ္ၿမဳိ႕သုိ႔သြားေရာက္၍ ဘ ဂၤ လားေဒ့ရွ္ ရွိ ရြာမ်ား တြင္ေလွစီး၍ေရာက္လာ ၾကေသာရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ၏တုန္လႈပ္ဖြယ္ဇာတ္လမ္း မ်ားကုိ သိခဲ့ ရသည္။ ထုိသူတုိ႔ေျပာၾကားရာတြင္ ရဟတ္ယာဥ္မွပစ္ခြင္းသည္ကုိႀကဳံခဲ့ရၿပီး ေလွေျခာက္စင္းမွ သုံးစင္းေပ်ာက္ဆုံးခဲ့သည္။ ခရီးစဥ္ေလးရက္ အတြင္း ကေလးအခ်ဳိ႕ေရနစ္ခဲ့ၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ ဆာေလာင္ မႈေၾကာင့္ေသဆုံးခဲ့ သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ေရာက္ သည့္မိသား စုမ်ားမွျမန္မာႏုိင္ငံ သုိ႔ျပန္ လည္၍ႏွင္ ထုတ္ျခင္းခံရသည္ဟုေျပာသည္။ မိဘမ်ားႏွင့္ကြဲသြားေသာ ကေလးမ်ားသည္ရြာမ်ား အတြင္းရွိအိမ္မ်ား သုိ႔သြားေရာက္၍အကာအကြယ္ယူၾကၿပီး၊ အခ်ဳိ႕ကေလးမ်ားမွာဆာေလာင္မႈအျပည့္ျဖင့္တေနရာ ရာတြင္ ပုန္းေအာင္း ေနျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ဒုစရုိက္ဂုိဏ္းမ်ား၏သားေကာင္မ်ားျဖစ္သြားၾကသည္။ နယ္စပ္လုံၿခဳံေရး မ်ားမွေမြးကင္းစကေလးကုိ ေတြ႕ရေသာအခါ၊ ေဆး၀ါးကုသေပးၿပီးေနာက္ကေလးငယ္ကုိ ယာယီကာ ကြယ္ေပးသည့္ အေနျဖင့္နယ္ေျမခံ ငါးဖမ္းသမားႏွင့္ထားခဲ့သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဤဖိႏွိပ္သတ္ျဖတ္မႈသည္ႏုိင္ငံတကာကုိေဒါသမျဖစ္ေစခဲ့သနည္း။ အေမရိ ကန္ျပည္ေထာင္ စု၊ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ကေနဒါႏုိင္ငံတုိ႔ သည္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရးကုိ လက္ခံ လုိက္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံရန္ပန္းတုိင္တစ္ခုျဖစ္လာသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့ေသာ စီးပြားေရးပိတ္ဆု႔ိမႈမ်ားကုိရုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ (ထုိပိတ္ဆုိ႔မႈသည္ တရုတ္၊အိႏၵိယ၊ေတာင္ ကုိးရီယား ထုိင္း စကၤာပူႏုိင္ငံ မ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံမ်ဳိးစုံ ပါ၀င္ေသာေရနံကုမၸဏီမ်ားကုိျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ ကုိင္ျခင္းမ်ား ကုိမတား ဆီးႏုိင္ခဲ့ေပ။) လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔အလည္အပတ္ေရာက္စဥ္တြင္ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ဒီမုိကေရစီစနစ္က်င့္ သုံးေရး၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးခုိင္ျမဲေရး အတြက္လုိအပ္ မည့္အေျခအေနမ်ား ၊ တုိင္းရင္းသားျပႆနာ မ်ားကုိအဆုံးသတ္ရန္တုိ႔ကုိခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏အတိဒုကၡမ်ားသည္ႏုိင္ငံမဲ့ျခင္း၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈျငင္းပယ္ခံရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ဤသည္ အတြက္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္တာ၀န္ရွိ သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလကုိ ထိန္းခ်ဳပ္လ်က္ရွိေသာစစ္အရာရွိႀကီးကဲ့သုိ႔ ၾသဇာအာဏာမရွိေသာ္ျငားလည္း၊ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား တြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာအခမ္းအနားမ်ား၌ေမးျမန္းရာတြင္ေရွာင္တိမ္းသကဲ့သုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ မေရွာင္တိမ္းသင့္ေပ။ သူမအေနႏွင့္သူမ၏အသံ၊ ဂုဏ္သတင္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳ ၍ႏုိင္ငံ သားျဖစ္ ခြင့္ လူသားမ်ား၏အေျခခံအခြင့္အေရးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိသင့္သည္။ ဇူလုိင္လ (၅) ရက္ေန႔တြင္ အစၥလာ မစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Ekmeleddin Ihsanoglu မွသူမထံသုိ႔ အၾကမ္းဖက္မႈႀကီးအဆုံးသတ္ရန္အတြက္ကူညီေပးရန္ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံအေနႏွင့္ပုိ၍လုပ္ေပးႏုိင္သည္မွာေသခ်ာသည္။ ၎၏ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ျမစ္နယ္နိမိတ္သည္ ကာကြယ္ထားျခင္းမရွိေသာ ေၾကာင့္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ညအခ်ိန္တြင္ေရကူး၍ (သုိ႔မဟုတ္) ေလွခတ္၍လာၾကသည္။ ယခုတရား၀င္ (သုိ႔မဟုတ္) တရားမ၀င္ေနထုိင္ၾကေသာဒုကၡသည္မ်ား သည္ယခင္ ကထုိကဲ့သုိ႔ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ္ျငားလည္း ယခုႏွစ္တြင္စုၿပဳံေအာတုိက္ေရာက္ရွိလာမည္ကုိ စုိးရိမ္ေသာေၾကာင့္ လက္ခံရန္တြန္႔ဆုတ္ခဲ့သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသားအခ်ဳိ႕တြင္လည္းထုိစုိးရိမ္မႈေၾကာင့္ ရုိဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရးမ်ားျဖစ္လာ ခဲ့သည္။ အစပုိင္းတြင္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစုိးရမွဒုကၡသည္မ်ားကုိ အကူအညီလုံး၀မေပးပဲဖိအားေပး၍ႏွင္ထုတ္ခဲ့သည္။ ရြာသားအခ်ဳိ႕ကုိဒုကၡသည္ မ်ားကုိေနထုိင္ ရန္ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္အစုိးရမွဖမ္းဆီးအေရးယူၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားကုိႏွင္ မထုတ္မွီလူမႈေရး အကူအညီမ်ားေပးခဲ့ သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံအေနႏွင့္ႏုိင္ငံ တကာမွတုိက္ တြန္းေန သကဲ့သုိ႔ဒုကၡ သည္မ်ား ကုိယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္ေနထုိင္ခြင့္ေပးသကဲ့သုိ႔ေပးသင့္ သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ကမာၻမွမီးေမာင္းထုိးျပသင့္သည္မိမိတုိ႔၏ကုိယ္ပုိင္ေျမမ်ားတြင္ရာစုႏွစ္မ်ားစြာေနထုိင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ပုတ္ခတ္ေ၀ဖန္ခံရသည့္ အျပင္ေမာင္းထုတ္ျခင္းခံရၿပီး၊ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာႏုိင္ငံမဲ့အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေပၚတြင္ေမ်ာေနၾကသည္။ အေလာင္းမ်ား ကမ္းေျခမ်ား တြင္ရွိေန သည္ကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳထားေသာဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံကုိစိတ္အားထက္သန္စြာမႀကဳိဆုိသင့္ေပ။ 

စာေရးသူ Moshahida Sultana Ritu သည္ ဒါကာတကၠသုိလ္မွ စီးပြားေရးပညာရွင္ျဖစ္သည္။ ဤေဆာင္းပါး ကုိ ဇူလုိင္လ (၁၃) ရက္ နယူးေယာက္တုိင္းမ္သတင္းစာ စာမ်က္ႏွာ ေအ ၂၃ တြင္ပုံႏုိပ္ ထုတ္ေ၀သည္။

New York Times သတင္းစာတြင္ Moshahida Sutana Ritu ေရးသားေသာ Ethnic Cleansing in Myanmar ကုိဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္သည္။ အဓိပၸာယ္လႊဲမွားမႈရွိလွ်င္ ဘာသာျပန္သူ၏ အားနည္းခ်က္သာျဖစ္ၿပီး RB ႏွင့္မသက္ဆုိင္ပါ။

ေမယုနဒီ


Write A Comment

Rohingya Exodus